Andrija Boris Bognar

Andrija Boris Bognar

Doktor znanosti, Sveučilišni profesor
Zdenci kraj Orahovice, 9. 03. 1937.
Zagreb, 26.04.2019.
Znanost
1991. - danas

Andrija Boris Bognar je hrvatski geograf. Gimnaziju je završio u Požegi, a Geografiju je diplomirao na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1982. i doktorirao. Bio je na studijskim boravcima u SAD-u, Kanadi, Kini, bivšem SSSR-u i dr. Od 1963. do 1968. bio je planer u Urbanističkom institutu SR Hrvatske u Zagrebu i gimnazijski profesor u Belom Manastiru. Bio je asistent na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu (1968.–75). Od 1975. zaposlen je na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu, gdje je od 1991. do umirovljenja 2007. bio redoviti profesor. Kao gostujući profesor predavao je u Mađarskoj, Sloveniji, BiH i SAD-u. Od 1985. do 2007. voditelj je projekta Geomorfološko kartiranje Republike Hrvatske. Od 1987. počasni je član Mađarskoga geografskoga društva, a od 1998. vanjski član Mađarske akademije znanosti. Član je Međunarodne unije za kvartarna istraživanja (INQUA) i Međunarodnog udruženja geomorfologa (IAG). Bavi se geomorfologijom (padine i padinski procesi, fluvijalni reljef, les i lesu slični sedimenti) i geoekologijom, osobito nastankom i evolucijom lesa Panonskog i Jadranskog bazena.

  • Rumunjska (1978.)
  • Geomorfologija Baranje (1990.)
  • Demografski razvoj Mađara na području Republike Hrvatske (2016.)