Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi i potvrda o školovanju predaju se, a duplikati/prijepisi i potvrde o školovanju preuzimaju u tajništvu škole radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.

Kontakt osoba: Ana Krbanja, administrator

Telefon: 034/316-750

Mobitel: 099/249-5672

E-mail:  tajnistvo@gimpoz.hr

Na temelju Odluke Školskog odbora od 15. ožujka 2019. izrada duplikata svjedodžbe naplaćuje se 120,00 kn po svjedodžbi, izrada prijepisa svjedodžbe naplaćuje se 70,00 kn po svjedodžbi, a izrada potvrde o školovanju 50,00 kn po potvrdi.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09), duplikat/prijepis svjedodžbe/potvrda o školovanju se izdaje najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana podnošenja potpuno ispunjenog zahtjeva, uplate upravne pristojbe te ispunjavanja ostalih uvjeta specificiranih u postupku izrade duplikata/prijepisa/potvrde o školovanju. 

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

VAŽNE NAPOMENE!

  • Duplikate svjedodžbi i/ili potvrda o položenim ispitima državne mature izdaje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
  • Ovjera svjedodžbi pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007, 75/2009 I 120/16) i nije u nadležnosti školskih ustanova.

Izdavanje duplikata svjedodžbe može se zatražiti putem obrasca Zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika. Duplikate/prijepis svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena, jer istodobno ne smiju postojati dva originala dokumenta. U Narodnim novinama, službenom listu RH, objavljuju se nevažećim osobni dokumenti građana (ili srodni) po navedenim cijenama: Školska svjedodžba - 39,00  kn. Nakon objave u Narodnim novinama, u tajništvu Škole podnosi se i dostavlja sljedeće:

  • Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe (vlastoručno potpisan) i Izjava o davanju privole za obradu osobnih podataka
  • Dokaz o objavi oglasa o izgubljenim ili uništenim svjedodžbama u Narodnim novinama
  • Upravna pristojba – biljezi 70,00 kn (na način da se biljezi nalijepe na ispunjen zahtjev)
  • Dokaz o uplati odgovarajućeg iznosa (ovisno o broju dokumenata za koje se traži duplikat/prijepis) na žiro račun Škole IBAN: HR 4525000091501152141, s pozivom na broj HR00 OIB uplatitelja.

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja. 

Upravna pristojba za duplikat svjedodžbe plaća se u iznosu 70,00 kuna prema Tr. br. 52. toč.6. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017.). Pristojbu plaća podnositelj zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe u trenutku predaje zahtjeva.

Osoba koja je na temelju članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/2016.) oslobođena od plaćanja upravne pristojbe, obvezna je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ispravu/e kojom dokazuje svoj status ( potvrdu/rješenje nadležnog tijela), radi oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na duplikat svjedodžbe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ima status redovitog učenika škole, oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 21. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/2016.)

Na temelju članka 9. stavka 2. točke 23. Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/2016.) upravna pristojba se ne plaća za izdavanje svjedodžbi kao dokaza o stručnoj spremi i obrazovanju za nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje.

Potvrde o školovanju izdaju se u svrhu dokazivanja završetka neke razine školovanja ukoliko nije izdan originalni dokument (npr. u žurnim slučajevima prije izdavanja svjedodžbe, u iznimnim slučajevima kao dokaz o položenom predmetnom ispitu i sl.). Postupak za izradu potvrde o školovanju:

  1. Popuniti čitljivo i u cijelosti Zahtjev za izdavanje potvrde i Izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka
  2. Upravna pristojba -  biljezi 70,00 kn (na način da se biljezi nalijepe na ispunjen zahtjev)
  3. Uplatiti iznos od 50,00 kn na žiro račun škole IBAN: HR 4525000091501152141, s pozivom na broj HR00 OIB uplatitelja, a dokaz o plaćanju donijeti na uvid.