PREDANOST POUČAVANJU I NAPRETKU

Gimnazija je tijekom svoje povijesti uvijek bila uzorna odgojno-obrazovna ustanova, ključna u osposobljavanju mladih s područja Požeštine i cijele Slavonije za studiranje na visokim učilištima ili preuzimanje različitih službeničkih i poduzetničkih poslova u lokalnoj zajednici. Štoviše, u početku nije bila samo jedina na području od Varaždina do Crnoga mora, već je i među rijetkima u Europi već 1726. godine dobila posebno izgrađenu školsku zgradu za potrebe nastave prema tadašnjim pedagoškim standardima. Od 1761. do 1776. u njenim okvirima djelovala je Academia Posegana s filozofskim i teološkim fakultetom, što u tom vremenu čini Požegu drugim visokoškolskim središtem u Hrvatskoj nakon Zagreba.

 Misija Gimnazije u Požegi je kvalitetno srednjoškolsko i cjeloživotno opće obrazovanje te snažno odgojno i kulturno djelovanje u Požegi i Požeškoj kotlini.

Povjesničar Tomo Matić svojedobno je zapisao: "Požeška je Gimnazija zaorala duboku brazdu duševnog i kulturnog preporoda Slavonije poslije oslobođenja od Turaka, kada su i državna vlast i domaći intelektualci, a i mnogi stranci što su dolazili u Slavoniju, ozbiljno nastojali zemlju što više približiti europskom zapadu". Slično preporodno i prosvjetno poslanje zadajemo Gimnaziji u našem vremenu: nakon pada Berlinskoga zida i raspada bivše socijalističke državne zajednice, kada Slavonija zauzima novi geopolitički položaj, a Hrvatska je postala članica Europske unije.

 

Kolaž povodom 320. obljetnice osnutka

 

VIZIJA

Gimnaziju u Požegi vidimo kao središte izvrsnosti srednjoškolskog i cjeloživotnog općeg obrazovanja u hrvatskom obrazovnom sustavu.

To je škola čiji učenici

 • polažu ispite državne mature značajno bolje od prosjeka gimnazijalaca u Hrvatskoj, upisuju i uspješno završavaju željene visokoškolske programe obrazovanja te aktivno koriste prilike za cjeloživotno učenje 
 • dobivaju raznovrsne i mnogobrojne prilike za stvaralačko izražavanje i razvoj sposobnosti i talenata te poticaje za samostalno, promišljeno i poduzetno odlučivanje o vlastitom profesionalnom razvoju.
 • u ophođenju i postupanju čuvaju dostojanstvo svake osobe, poštuju čovjekova prava i slobode te promiču mir, suradnju i nenasilno rješavanje sukoba
 • zagovaraju razumno gospodarenje prirodnim izvorima i dobrima te kulturu zdravog, stvaralačkog i odgovornog osobnog, obiteljskog i društvenog života 
 • jasno izražavaju snažnu hrvatsku nacionalnu svijest i domoljublje kao bitnu sastavnicu osobnog identiteta, uz puno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju nacionalnih, kulturnih i drugih različitosti te poštivanje multikulturalizma ukupnog životnog prostora.

 

Naša Mateja u državnoj reprezentaciji mladih prirodoslovaca

U Gimnaziji u Požegi:

 • održavaju se raznovrsni i mnogobrojni oblici stručne prakse i usavršavanja nastavnika, stručnih suradnika i studenata nastavničkih studija te se provode različita stručna i znanstvena istraživanja relevantnih pedagoških i društvenih problema
 • izvode se različiti oblici izvannastavnog informiranja i obrazovanja učenika, roditelja i širega građanstva u velikom rasponu tema prema konceptu cjeloživotnog obrazovanja
 • priređuju se izložbe, predstave, koncerti, multimedijske projekcije, javna predavanja i drugi kulturni događaji u produkciji učenika i njihovih nastavnika mentora i/ili priznatih vanjskih izvođača.

 

Gimnazija u Požegi je škola kojom su zadovoljni svi dionici odgojno-obrazovnog procesa i javnost, u njoj se učenici, djelatnici, roditelji i posjetitelji osjećaju ugodno, sigurno i zaštićeno, a svi predano suradnički rade na razvoju i unapređivanju učenja i poučavanja u svrhu ostvarivanja školske misije, vizije i ciljeva.

STRATEGIJA RAZVOJA ŠKOLE

Doktrina ostvarenja misije i vizije te kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Gimnazije u Požegi sažeta je u geslu Non progredi est regredi, (Tko ne napreduje, nazaduje- prijevod s latinskog prilagođen svakodnevnoj upotrebi gesla u duhu hrvatskoga jezika!). Za našu Gimnaziju to znači predanost svakodnevnom učenju i poučavanju novih znanstvenih, tehnoloških, umjetničkih, filozofskih i duhovnih spoznaja te kritičkom promišljanju potreba i mogućnosti njihove najbolje primjene u osobnom i društvenom životu. Stojimo li na mjestu ostajemo iza svih koji koračaju dalje u svijetu što se vrtoglavo mijenja, a kamo i kako krenuti najbolje ćemo odlučiti razumijemo li prirodne i društvene procese objašnjene strogom znanstvenom metodologijom!

 

Knjižnica 3
Uvjereni smo da je tek ono najbolje u svom vremenu dovoljno dobro za školu: suvremeni kurikuli, kompetentni učitelji, najbolja učila, najnoviji izvori, vrhunski uzori, vrsni suradnici. Stoga razvoj naše škole zasnivamo na sljedećim ključnim zadaćama i aktivnostima:
 • Kreativno i produktivno primjenjivati zakonske okvire u djelovanju Gimnazije kao kvalitetne srednjoškolske ustanove u lokalnoj zajednici i Republici Hrvatskoj.
 • Stvarati i unapređivati odgojno-obrazovne programe i aktivnosti što će svojim sadržajima i metodama najbolje odgovarati razvojnim potrebama učenika i društva.
 • Osiguravati najbolje moguće nastavnike i druge zaposlenike te im omogućiti i poticati ih na stalno stručno i osobno usavršavanje, razvoj i stvaralaštvo.
 • Kontinuirano osuvremenjivati organizaciju i sredstva rada u Gimnaziji, posebice primjenom napredne informacijske i komunikacijske tehnologije.
 • Razvijati suradnju i timski rad sudionika odgojno-obrazovnog procesa uz jasno određivanje i traženje odgovornosti pojedinca u okviru njegovih uloga i zadaća.
 • Razvijati projektni rad i veze s relevantnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, a osobito s hrvatskim školama te drugim hrvatskim kulturnim ustanovama i društvima u inozemstvu.
 • Stručno skrbiti o povijesnom nasljeđu te aktivno promicati tradicijska obilježja Gimnazije, a osobito dobra pedagoška rješenja i postignuća iz prošlosti.
 • Stalno aktivno tražiti sponzore i donatore te zagovarati Gimnaziju u javnosti.
 • Primjenjivati nacionalne i međunarodne standarde kvalitete.
 • Uključivati se u odgovarajuće programe Europske unije i Ujedinjenih naroda.
 • utemeljnost poučavanja i učenja na suvremenim znanstvenim, tehnološkim, umjetničkim, filozofskim i duhovnim spoznajama
 • odgojno-obrazovni proces koji uravnoteženo aktivira sve sfere učenikove osobnosti te njegove izražene sposobnosti i talente
 • vrednovanje učeničkih i profesorskih postignuća zasnovano na kriterijima usporedivim u međunarodnim klasifikacijskim i kvalifikacijskim okvirima
 • povijesno nasljeđe i školske tradicije kvalitetno uključene i interpretirane u školskom kurikulu
 • jedinstven koncept i oprema nove školske zgrade što omogućuje kvalitetnu i kreativnu izvedbu raznovrsnih oblika odgojno-obrazovnog rada
 • upotreba suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svim radnim i suradničkim procesima
 • otvorenost i suradnja s lokalnom i svjetskom zajednicom
 1. Unaprijediti organizaciju rada škole razvojem i primjenom učinkovitog postupka podjele poslova i evidencije rada u smjeru postizanja najboljeg odnosa ukupnog radnog opterećenja i kompetencija zaposlenika prema potrebama organizacije rada i uspješnog obavljanja djelatnosti škole.
 2. Unaprijediti organizaciju rada škole razvojem sustava za upravljanje postupkom izrade, oblikovanja, usvajanja, objave, čuvanja i arhiviranja svih pedagoških i poslovnih planskih, programskih i izvještajnih dokumenata.
 3. Povećati kadrovske kompetencije i organizacijske mogućnosti Gimnazije za pripremu i provedbu projekata po metodologiji EU.
 4. Poboljšati školski kurikul novim programima u području rada s darovitima: izradom, verifikacijom i provedbom programa izvrsnosti iz matematike, informatike, fizike, astronomije, zaštite okoliša i održivog razvoja te ostalih predmeta i međupredmetnih područja.
 5. Proširiti djelatnost Gimnazije na područje cjeloživotnog obrazovanja odraslih.
Sastavnice školskog kurikula: izborni i fakultativni predmeti, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te ostale odgojno-obrazovne aktivnosti, programi i projekti usmjereni su na povezivanje znanja i vještina iz nastavnih predmeta obveznog kurikula u svrhu jačanja ključnih učeničkih kompetencija potrebnih za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Osobit naglasak stavljen je na:
 • kompetenciju u prirodnim znanostima, tehnologiji i inženjerstvu
 • osobnu i socijalnu kompetenciju
 • kompetenciju učenja.
Pojačano skrbimo o darovitoj, talentiranoj i marljivoj djeci izradom i primjenom programa izvrsnosti namijenjenih razvijanju njihovih naglašenih sklonosti i mogućnosti u matematici, informatici, astronomiji, fizici i drugim nastavnim, znanstvenim, tehničkim i umjetničkim područjima. Pritom smo otvoreni prema potencijalno darovitima iz lokalnih osnovnih i drugih srednjih škola, a osmislili smo i pokrenuli kao pilot projekt inovativan organizacijski oblik rada s njima izvan redovne školske nastave za područje naše županije, „Centar izvrsnosti Dar Mar“. U centru provodimo više različitih programa izvrsnosti, dominantno iz matematike i informatike.
Razvili smo novi srednjoškolski kurikul „Zaštita okoliša i održivi razvoj“ i na njemu zasnovan Gimnazijski ekološki laboratorij (GEL) kao školsku istraživačku organizaciju koja osim usvajanja gotovih znanja primjenom istraživačkog učenja proizvodi i širi novo znanje o sastavnicama okoliša i prirode te održivom razvoju lokalne i šire zajednice.

 

Stalno inoviramo obrazovni proces, posebice primjenom novih tehnologija: među prvima smo samostalno razvijali školske i županijske mrežne stranice te alate za e-učenje, a bili smo i jedna od tri eksperimentalne škole u CARNet-ovom projektu uvođenja usluge e-Dnevnika.

 

Periodično provodimo samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škole po posebnoj metodologiji u suradnji s NCVVO-om i AZOO-om, a ispiti državne mature redovit su oblik vanjskog vrednovanja od probne državne mature (2010.) do danas. Često sudjelujemo u odgojno-obrazovnim istraživanjima na državnoj i međunarodnoj razini (PISA 2006., PISA 2017. i druga), a provodimo i vlastita.