Gimnazija u Požegi je javna ustanova upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 050025089.

Gimnazija je upisana i u upisnik ustanova srednjeg školstva koju vodi nadležno Ministarstvo, a šifra ustanove je: 11-077-501

Škola obavlja djelatnost i sudjeluje u pravnom prometu pod sljedećim nazivom, adresom i pripadajućim oznakama:

  • Naziv: Gimnazija Požega
  • Sjedište: Požega, Dr. Franje Tuđmana 4A
  • Matični broj: 3806189
  • Šifra djelatnosti: 8531
  • OIB škole: 11447004517

Škola obavlja djelatnost srednjeg školstva u skladu s aktom o osnivanju i odlukom Ministarstva. Djelatnost škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje školske spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.         

Osnivač škole je Požeško-slavonska županija.

Školu zastupa i predstavlja ravnatelj i to samostalno do iznosa od 100.000,00 kuna, a preko tog iznosa uz prethodnu odluku Školskog odbora.

Gimnazija je ustrojena i djeluje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09, 92/10, 105/10.,90/11.,5/12.,16/12., 86/12., 126/12, 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) te podzakonskim aktima i uredbama Ministarstva prosvjete i športa.

Gimnazija ima ukupno 18 razrednih odjela u koje je upisano 400 učenika.

Nastava je organizirana po predmetno-satnom sustavu u petodnevnom radnom tjednu u jednoj (jutarnjoj) nastavnoj smjeni, a nastavni sat traje 45 minuta. Nastavu i druge oblike obrazovnog rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nastava je organizirana po razredima, a izvodi se neposredno u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. Razredni odjeli ustrojavaju se na početku školske godine prema istim programima obrazovanja.

Učenici svih razreda biraju između vjeronauka i etike kao izbornih predmeta, a u programu opće gimnazije uz obvezatne predmete izvodi se izborna nastava iz informatike, biologije, geografije, glazbene umjetnosti i povijesti.

Nastava je stručno zastupljena  u svim predmetima, a izvodi je 52 nastavnika. 

Stručni suradnici su:

  • psiholog 
  • pedagoginja 
  • dvije knjižničarke (jedna je na pola radnog vremena stručna suradnica, a na pola radnog vremena je nastavnica hrvatskog jezika).

Jedan nastavnik obavlja poslove satničara 5 sati tjedno, a jedna nastavnica poslove ispitne koordinatorice 8 sati tjedno.

U skladu sa Zakonom i potrebom za učinkovitim ustrojem i izvođenjem odgojno-obrazovnog procesa te uspješnim poslovanjem, u Gimnaziji se ustrojavaju i djeluju upravna, stručna, savjetodavna i predstavnička tijela, organizacijsko-razvojna služba, administrativno-tehnička služba, školska knjižnica i kantina.