Razredno vijeće čine svi nastavnici koji izvode nastavu u dotičnom razrednom odjelu. Stručni voditelj Razrednog vijeća je razrednik koji vodi odjel. Razrednik saziva i vodi sjednice Razrednog vijeća. Sjednice razrednih vijeća obvezatno se održavaju na početku školske godine, na kraju svakog polugodišta i na kraju školske godine te po potrebi u međuvremenu. Tijekom školske godine održat će se četiri sjednice Razrednog vijeća (RV) svakog razrednog odjela. U radu razrednih vijeća mogu sudjelovati predstavnici učenika i roditelja sukladno Statutu i Poslovniku o radu Učeničkog i Roditeljskog vijeća.

RAZREDNICI, ZAMJENICI I ČLANOVI VIJEĆA

Nastava u Gimnaziji ustrojena je po razredima, a izvodi se u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. Razredni odjeli ustrojeni su prema istim programima obrazovanja, a označavaju se rednim brojem razreda i slovima:

 • A i B slovo za program prirodoslovno-matematičke gimnazije
 • C i D slovo za program opće gimnazije 
 • E slovo za program jezične gimnazije.

Članove Razrednog vijeća pojedinog razreda pogledajte na tjednom rasporedu sati. 

Uz imena razrednika u zagradama su navedeni zamjenici razrednika.

Prvi razred
 • 1. A Sanja Franić (Duška Galić) 
 • 1. B Duška Galić (Sanja Grabusin)
 • 1. C Violeta Katušić (Ivo Žanetić) 
 • 1. D Ivo Žanetić (Violeta Katušić)
 • 1. E Anamarija Jakopović (Stjepan Bošković)
Drugi razred
 • 2. A Nataša Puljašić (Lidija Božić) 
 • 2. B Maja Janković-Pažin (Manuela Zima-Čevapović) 
 • 2. C Vera Ćuže-Abramović (Andrea Sovčik) 
 • 2. D Izabela Ivanović (Kristina Lešić) 
 • 2. E Marija Mrkojević (Maja Janković-Pažin) 
Treći razred
 • 3. A Ivor Čevapović (Hrvoje Humski) 
 • 3. B Vlatka Paškvan (Vanda Louč) 
 • 3. C Andrea Sovčik (Vera Ćuže-Abramović) 
 • 3. D Martina Peharda (Ivo Grbeš) 
Četvrti  razred
 • 4. A Dragan Siluković (Jelena Gložinić) 
 • 4. B Dalibor Kovačević (Ivan Devčić) 
 • 4. C Sanja Musil (Ana Rajner) 
 • 4. D Miriam Jurić (Marija Mrkojević) 
 

 

 

 
 • skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
 • skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma
 • utvrđuje raspored školskih i domaćih zadaća
 • predlaže izlete razrednog odjela
 • utvrđuje u slučaju izbivanja ili spriječenosti nastavnika određenog nastavnog predmeta o ocjeni učenika prema prijedlogu nastavnika kojega je odredio ravnatelj
 • surađuje s vijećem učenika
 • utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika
 • surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika
 • obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.
 • skrbi o redovitom pohađanju nastave i izvršavanju drugih obveza učenika
 • skrbi o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada i školskog kurikuluma u svom razrednom odjelu
 • prati život i rad učenika izvan Škole
 • skrbi o redovitom popunjavanju razredne dokumentacije
 • predlaže razrednom vijeću utvrđivanje općeg uspjeha učenika
 • poziva na razgovor u Školu roditelja koji ne skrbi o učenikovom redovitom izvršavanju školskih obveza
 • saziva sjednice razrednog vijeća i predsjedava im
 • podnosi izvješće o radu razrednog vijeća nastavničkom vijeću i ravnatelju Škole
 • izvješćuje učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike o postignutim rezultatima učenika razrednog odjela u učenju i vladanju
 • utvrđuje ocjenu učenika iz vladanja
 • priopćuje učeniku opći uspjeh
 • skrbi o redovitom ocjenjivanju učenika iz nastavnih predmeta
 • pomaže učenicima u rješavanju školskih i drugih problema
 • obavlja druge potrebne poslove za razredni odjel.

Sadržaj okvirnog programa rada za tekuću godinu