REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GIMNAZIJA, POŽEGA
Dr. Franje Tuđmana 4/a
KLASA: 112-06/21-01/1
URBROJ: 2177-12-01/1-21-3
Požega, 16. rujna 2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji, Požega (KLASA: 003-05/19-01/1, URBROJ: 2177-12-01/01-19-1 od  29. siječnja  2019. godine) Gimnazija, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a, Požega, raspisuje

                                                                                                   NATJEČAJ

                   za zapošljavanje nastavnika engleskog jezika – pripravnika temeljem provedbe mjere Hrvatskog zavoda                                                                           za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

1.  Nastavnik  engleskog jezika – pripravnik

  • 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci
  • mjesto rada: Požega

Temeljem članka 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti oba spola ravnopravno.  Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu odnose se na jednak  način na muški i ženski rod. 

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu(„Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19), trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20), i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99.).

Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe (prijavljene u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju) sukladno uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis 
  • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice/osobne iskaznice)                                                                                                          
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrda)
  • HZMO – potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba (ne stariju od dana objave natječaja) 
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od mjesec dana)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja  ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Nije potrebno slati originalne dokumente jer se natječajna dokumentacija ne vraća.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. -  3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19).  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na ovoj poveznici.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom  u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  Gimnazije, Požega na adresu: 
                                                                                       

                                                                                        GIMNAZIJA, POŽEGA, 
                                                                    DR. FRANJE TUĐMANA 4/A, 34 000 POŽEGA
                                                     S naznakom „ Za natječaj – nastavnik engleskog jezika, pripravnik“

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pismene provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom. Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeni na web stranici škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole.