OBAVIJEST  I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNOG RADNIKA (NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME)

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta administrativnog radnika na određeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno) objavljenog dana 19. svibnja 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici Gimnazije, Požega obavještava kandidate koji su podnijeli  pravovremene i potpune prijave i koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju kako će se testiranje (pisani dio) održati dana 3. lipnja 2022. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru (intervjuu) bit će objavljeni na web stranici Škole nekoliko dana prije testiranja. Pri dolasku na testiranje svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

1.  RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

PISANA PROVJERA ZNANJA – provjera znanja bitnih za rad administrativnog radnika.

IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:

  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
  2. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/2011)
  3. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)
  4. Statut Gimnazije, Požega

RAZGOVOR (INTERVJU) S KANDIDATIMA – o interesu, ciljevima i motivaciji za rad na radnom mjestu administrativnog radnika u školi te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu.

Pisana provjera znanja – testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50% bodova. Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, koji će se održati dana 6. lipnja 2022. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Gimnazije, Požega, Dr. Franje Tuđmana 4/a.

Kandidat na razgovoru (intervjuu) može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom dijelu testiranja.

2.  PRAVILA TESTIRANJA

  1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne  mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
  2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
  3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od: - provjera znanja bitnih za rad administrativnog radnika. Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta. 

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,

- razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov test provjere znanja Povjerenstvo neće ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj.

  1. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interes, ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu administratora, kao i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
  2. Nakon provedbe intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervju).
  3. Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnateljica odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom uz prethodnu suglasnost Školskog odbora.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata